แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

หมอนจกไท-ยวน ราชบุรี 3

  • หมอนจกลายกาบ ลายนาค และลายมะลิเลื้อย
  • ลายนาค : เป็นลายประกอบแบบลายเดี่ยวที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ รูปลักษณ์ของลายเรียกชื่อตามลักษณะของพญานาค ซึ่งเป็นลายตามความเชื่อมาแต่โบราณ นิยมใช้เป็นลายประกอบลายหลักของหมอนจก และเป็นลายที่นิยมทอกันทั่วไปในหมู่ช่างทอในตำบลดอนแร่ ตำบล ห้วยไผ่
  • ลายมะลิเลื้อย : เป็นลายประกอบแบบลายผสมที่เรียกสืบต่อกันมาแต่โบราณ ใช้ทอจก เป็นลายประกอบร่วมกับลายหลักให้มีความหลากหลายของลวดลายจก รูปลักษณ์ของลายมีลักษณะเป็นแถวเลื้อน คล้ายรูปทรงของต้นมะลิที่เลื้อยไปตามพื้นดิน (การตั้งชื่อตามพรรณไม้) นิยมใช้เป็นลายประกอบลายหลักของตีนซิ่นของผ้าซิ่นตีนจก ลายหน้าหมอน ผ้าปกหัวนาค ย่ามจก


วัสดุ
ฝ้าย
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องทอ