แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

ชุดเชี่ยนเมี่ยงสานด้วยไม้ไผ่

เชี่ยนเมี่ยง ประกอบ ฐานรอง 3 ชิ้น , ลูกแอปเปิ้ลสำหรับใส่เครื่องเมี่ยง 7 ลูก และ ถ้วยเครื่องเคียง 1 ชิ้น
• ฐานรองชิ้นที่ 1 ฐานใหญ่ขึ้นก้นฐานด้วยลายเฉลว ขัดด้วยไม้ขัด 3 ขาใส่หลักขา 6 มุม ปิดทับขาด้วยลายจูงนาง รัดรอบฐานตะกร้าด้วยลายสันปลาช่อน ผูกขอบ 5 หวาย แล้วขึ้นตัวตะกร้าด้วยลายเชี่ยน ซึ่งเป็นลายโบราณ จับขอบผูกหวายปากตะกร้าด้วยจูงสันปลาช่อน
• ฐานรอง ชิ้นที่ 2 ขึ้นก้นฐานด้วยลายเฉลวงมีขนาดเล็กกว่าส่วนฐาน ขัดลายด้วยไม้ขัด 3 ขาเพิ่มความแข็งแรง แต่ไม่ต้องใส่หลักขาเหมือนส่วนฐาน ขึ้นลายเชี่ยน
• ฐานรอง ชิ้นที่ 3 เป็นส่วนที่เป็นฐานรองลูกแอปเปิ้ล ขนาดต้องปิดปากตะกร้าใบใหญ่ตัวฐานล่างพอดี การขึ้นรูปงานเหมือน 2 ชิ้นแรก ต่างกันที่ส่วนตัวลายของชิ้นงานเป็นลายพิกุลร่วง
• ลูกแอปเปิ้ล ส่วนตัวลูกขึ้นรูปงานด้วยลายเวียนจากส่วนฐาน รัดด้วยหวายขึ้นรูปก้นลูกแอปเปิ้ล ขึ้นรูปลูกด้วยลายไพลด้านล่าง เข้าโครงลูกด้วยไม้ไผ่ลายตั้ง สานด้วยลายขัดธรรมดาจบขอบลูกแอปเปิ้ลด้วยลายไพล ด้านในลูกแอปเปิ้ล สานด้วยลายสามธรรมดา จับขอบใส่ลิ้นให้ปิดรับกับส่วนฝาได้
• ฝาแอปเปิ้ล: ใช้ลายขัดขึ้นรูปฝาปิดแอปเปิ้ลด้วยลายไพลไล่ขึ้นไปสลับด้วยลายขัดธรรมดา แล้วจบด้วยลายไพล เรียงไม้ไผ่เป็นตัวจบงาน เพื่อรองรับเส้นหวายเป็นตัวจับเปิดลูกแอปเปิ้ล
• ถ้วยเครื่องเคียง ขึ้นรูปงานด้วยลายเวียนจากส่วนฐาน ขึ้นรูปถ้วยด้วยลายไพล สานด้วยลายขัดธรรมดา

วัสดุ
ม้ไผ่นวล และหวายหอม
ดูรายละเอียด
เครื่องจักสาน