แหล่งสืบค้นข้อมูลหัตถกรรมในประเทศไทย

ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม

บุคคลที่ยึดมั่นอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมและศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและไม่สูญหายไปตามกาลเวลา

ผลงานศิลปหัตถกรรม

เขามอ

“เขามอ” เป็นงานปฏิมากรรมขนาดย่อมที่รวบรวมเทคนิดต่าง ๆ ของการทำงานหัตถกรรมทองโบราณไว้หลายเทคนิค โดยย่อสัดส่วนเขามอให้มีขนาดเล็กและมีต้นไม้ในสมัยพุทธกาล ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
    • ต้นโพธิ์ ใช้เทคนิคสลักดุน กิ่งก้านใช้เทคนิคดัดลวดประกอบลาย
    • ใบ ใช้เทคนิคการตัด โดยการเขียนลายใบโพธิ์ลงบนแผ่นทอง แล้วตัดแผ่นทองทีละใบแล้วจึงนำมาประกอบกัน ในต้นโพธิ์ยังมีการทำรวงผึ้งโดยใช้เทคนิคดัดลวดประกอบไข่ปลาประดับพลอย
    •  พระพุทธรูป ทำมาจากเป็นหินใส รัตนชาติแท้ ส่วนฐานใช้เทคนิคสลักดุนเป็นฐานพระพุทธรูป
    •  สระบัว ประกอบด้วยดอกบัว และรอบ ๆ สระบัวยังมีต้นไทร ต้นจิกน้ำ ต้นทองหลาง และต้นเกตุ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติ

วัสดุ
เงินกะไหล่ทอง ทอง เพชร พลอย
ดูรายละเอียด
ประเภทงานหัตถศิลป์ไทย
เครื่องโลหะ