บุญชัย แก่บ้าน

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม

สืบสาน อนุรักษ์ให้ยั่งยืน

•  นายบุญชัย เป็นทายาทกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าเย้าในพื้นที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาภายใต้โครงการเครื่องเงินชาวเขา ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนบุตรหลานของชาวไทยภูเขารวมทั้งบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 5 โรง คือ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก โรงเรียศึกษาสงเคราะห์น่าน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย ให้มีความรู้และทักษะด้านหัตถกรรมเครื่องเงิน และได้โควตาเข้าศึกษาต่อเนื่องในโครงการช่างทองหลวง ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
•  หลังจากเข้าเป็นนักเรียนช่างทองโบราณ ในขณะที่ ดร.เพิ่มสุข นิติสิงห์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ศาลายา เป็นช่วงเวลาที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำเครื่องทองโบราณต่อเนื่องเพราะในห้วงนั้น มีการรับงานซ่อมและสร้างเครื่องทองโบราณจากสำนักพระราชวังให้นักศึกษา ได้ฝึกทักษะหลังเลิกเรียน และมีรายได้พิเศษระหว่างศึกษา ความเชี่ยวชาญที่ได้รับประกอบกับความรู้เชิงช่างในสาขาช่างทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่ศาสตร์โบราณของช่างหลวง ได้บ่มเพาะให้นายบุญชัยมีใจรัก พากเพียร หวังสืบสานงานสกุลช่างทองโบราณของไทย ทั้งสกุลสุโขทัย สกุลช่างเชียงใหม่ สกุลเพชรบุรี สกุลนครศรีธรรมราช และสกุลสุรินทร์ ที่มีเอกลักษณ์ของการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน
•  ความเชี่ยวชาญสั่งสมแตกหน่อต่อยอดจนนายบุญชัยเริ่มรับงานออกแบบรังสรรค์เครื่องประดับเองตั้งแต่สมัยเรียน โดยการนำเอาทักษะเอกลักษณ์เชิงช่างทองโบราณมาออกแบบให้เป็นเครื่องประดับที่ร่วมสมัยใช้งานได้หลากหลายขึ้น กลายเป็นเอกลักษณ์งานเครื่องประดับที่สร้างการรับรู้ในฐานะช่างทองโบราณในหมู่นักสะสม ทำให้ตลอดระยะเวลา 4 ปีของการเรียนในหลักสูตรช่างทองหลวง นายบุญชัยใช้วิชาชีพช่างทองหลวงที่ร่ำเรียนส่งเสียตนเองจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง จากสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังความภาคภูมิใจมาสู่ตนที่ได้รับโอกาสศึกษาเรียนรู้ทักษะเชิงช่างทองราชสำนัก เพื่อสืบสานอนุรักษ์ต่อยอดเอกลักษณ์ช่างทองโบราณของไทย จากเด็กน้อยกลุ่มชาติพันธุ์คนหนึ่ง

ปีที่ได้รับการเชิดชูจาก SACIT :
พ.ศ. 2560
เพศ :
ชาย
ประเภทผลงาน :
เครื่องโลหะ
สถานะ :
มีชีวิต
เว็บไซต์แบรนด์/ชุมชน - เพจชุมขน/ส่วนตัว :