ศูนย์ศิลปาชีพ

แหล่งเรียนรู้ศูนย์ศิลปาชีพ

การขยายงานศิลปาชีพแขนงต่างๆ ออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ก่อให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นในหลายจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของการเรียนการสอนศิลปาชีพ โดยบางศูนย์สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ให้แก่ผู้สนใจได้โดยตรง ทั้งนี้ ศูนย์ศิลปาชีพทุกแห่งได้ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบรรเทาปัญหาปากท้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น พร้อมๆ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของตลาด

ศูนย์ศิลปาชีพทั่วไทย

ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง

ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 14150 

ดูรายละเอียด

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ จ.ลำปาง

บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง 

ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้ จ.ลำปาง

บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง 

ดูรายละเอียด

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 79 หมู่ที่ 9 บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 47290 

ดูรายละเอียด

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดูรายละเอียด