หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)

ม.4 ตำบลดอนเปา  อำเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ติดต่อ :
ครูวิเชิญ แก้วเอี่ยม
เบอร์ติดต่อ :
084-0409471
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ
  • “จ้องแดง” หรือ “ร่มแดง” สีสันสะดุดตาที่เราเห็นกันในปัจจุบัน เดิมทีมีรากเหง้ามาจาก “จ้องหาง” ของพระภิกษุไต ที่อพยพมาจากเมืองหมอกใหม่ แขวงเชียงตุง โดยในปี พ.ศ. 2489 ถึง 2499 ถือเป็นยุครุ่งเรืองเนื่องจากได้มีการสอนศิลปหัตถกรรมการทำจ้องหางโบราณ เพื่อนำทักษะความชำนาญนี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเมื่อลาสิกขาและเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
  • ปัจจุบันภูมิปัญญานี้ได้สืบทอดโดยครูวิเชิญ แก้วเอี่ยม ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ. ศ. 2561 ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT และคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุในชุมชนบางส่วนที่ยังคงต้องการอนุรักษ์ร่มแดงโบราณสีสันที่ถือเป็นภูมิปัญญาตกทอดกันมากว่า 6 ช่วงอายุคนนี้ให้คงอยู่คู่กับชาวบ้านดอนเปา จึงเกิดเป็นศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชม และเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการทำจ้องแดง เช่น การทดลองขึงไหมจ้องแดงและ ชมการฟ้อนจ้องอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้จ้องแดงยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนที่สร้างรายได้และความภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสืบไป
การติดต่อ และการเดินทาง