ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง

ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เวลาทำการ :
เปิดวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา เวลา 08:00 น. - 16.00 น. ปิดทำการ วันอาทิตย์
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ

“…ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่า คนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ ชาวนา หรืออาชีพใด อยู่สารทิศใด  คนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝน เขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น…” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2532

  • สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ บ้านเนินธัมมัง  หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2536 พระองค์ทรงได้รับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน การประกอบอาชีพหลักคือการทำนา ผลผลิตที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องออกไปหางานทำต่างถิ่น  ในหมู่บ้านจะเหลือแต่เด็กแม่บ้านและคนชรา พระองค์จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ก่อสร้างศาลาศิลปาชีพขึ้น ครั้งแรกเป็นอาคารชั่วคราวทำด้วยไม้หลังคามุงด้วยจาก มีสมาชิกเริ่มต้นในโครงการ จำนวน 11 ราย
  • ในปี พ.ศ.2537 พระองค์ได้ทรงริเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎร  เปิดสอนการทอผ้าฝ้าย การปักผ้าด้วยมือ การถักโครเชต์ และการจักสานกระจูด  เพื่อช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง เสริมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียง    ซึ่งพื้นที่โดยรอบเนินธัมมังนี้ทรงเป็นความหวังของพระองค์ในการปลูกข้าว  เพราะพระองค์ทรงมีพระราชดำริมาตลอดว่า “คนไทยต้องกินข้าวดังนั้นเราต้องปลูกข้าวกินเองอย่าไปปลูกสิ่งอื่นจนต้องซื้อข้าวจากต่างชาติมากิน”
  • ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้ก่อสร้างอาคารศิลปาชีพหลังใหม่ขึ้นแทนหลังเก่า และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร โดยชั้นล่างเป็นห้องโถงโล่ง อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5 บ้านเนินธัมมัง ส่วนชั้นบนประกอบด้วย ห้องส่วนพระองค์ (ห้องทรงงาน) ห้องผู้ติดตามชาย ห้องผู้ติดตามหญิง และห้องโถงโล่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่จากกองพันทหารช่างที่ 402  ทำหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิก ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปด้วยกันกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นผลทำให้ราษฎรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่งานด้านศิลปาชีพให้แพร่หลายต่อไป และในปัจจุบันศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 237 ราย แบ่งเป็น 3  กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปกระจูด และกลุ่มปักผ้าด้วยมือ มีกี่ทอผ้า จำนวน 20 ชุด และโรงเรือน 1 หลังทอผ้าตามพระราชเสาวนีย์ฯ ส่งกองศิลปาชีพสวนจิตรลดา มีสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าไปเป็นหน่วยงานเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือในด้านการตลาด อยู่ในการควบคุมดูแลของชุดประสานงานศูนย์ศิลปาชีพ กองทัพภาคที่ 4
การติดต่อ และการเดินทาง

จากอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรถยนต์ใช้เส้นทาง สายนครศรีธรรมราช - สงขลา และสายเชียรใหญ่ - ชะอวด ระยะทาง ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง