โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้ จ.ลำปาง

บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  จังหวัดลำปาง 

เบอร์ติดต่อ :
054-823-138
เวลาทำการ :
08.00-16.00 น.
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ
 • เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2539 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และได้มีราษฎรบ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่เขตรอยต่อระหว่าง อำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และได้ขอพระราชทานการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร ในโอกาสนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับแม่ทัพภาคที่ 3 ( พล.ท.ถนอม วัชรพุทธ ) และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ( นายสหัส พินทุเสนีย์ ) ให้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นรอยต่อฯ 3 อำเภอ ดังกล่าว ดังนั้น กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดลำปางและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ
 1. การแก้ไขปัญหาระยะสั้น : ทภ . 3 ร่วมกับ จว . ลำปาง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเคลื่อนไหวในพื้นที่ เช่น การจัดตั้งจุดตรวจ, จุดสกัด, การเฝ้าตรวจ การลาดตระเวนป้องปราบ ตลอดจนมาตรการเสริมต่าง ๆ เป็นผลทำให้การลักลอบตัดไม้ ในพื้นที่หยุดชะงักลง
 2. การแก้ไขปัญหาระยะยาว : จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ อำเภอเมืองอำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
  นอกจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ได้พระราชทานเงินให้ทางจังหวัดลำปาง  รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโรงทอผ้า และกลุ่มราษฎรศิลปาชีพในพื้นที่อำเภอเมืองปาน จำนวน  5  โรง กับ  2 กลุ่มราษฎร   คือ
  - โรงทอผ้าบ้านทุ่งจี้  หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  - โรงทอผ้าบ้านไร่มูเซอร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  - โรงทอผ้าบ้านกล้วย  หมู่ที่  2 ตำบลหัวเมือง  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  -โรงทอผ้าบ้านศรีดอนมูล  หมู่ที่  2  ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  - โรงทอผ้าบ้านป่าคาสันติสุข หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  - กลุ่มราษฎร บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  :  ไม่มีโรงทอผ้า
  - กลุ่มราษฎร บ้านไร่เหนือ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  :  ไม่มีโรงทอผ้า
การติดต่อ และการเดินทาง