ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ จ.ลำปาง

บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง 

เบอร์ติดต่อ :
0-5423-9208 และ 0-5423-3744
เวลาทำการ :
08.00 -16.00 น.
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ
  • ระหว่างการแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมราษฎร อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พระครูโสภณคุณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอเสริมงาม ได้กราบบังคมทูลว่า ยังมีหมู่บ้านยากจนแห่งหนึ่งคือบ้านแม่ต๋ำ ซึ่งพื้นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบสำหรับปลูกข้าวเพียง เล็กน้อย ราษฎรดำรงชีพด้วยการทำไร่เลื่อนลอยและรับจ้างตัดไม้ขาย ประสงค์จะให้ราษฎรในหมู่บ้านนี้มีอาชีพที่มั่นคงบ้าง
  • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเสด็จฯ ต่อไปยังบ้านแม่ต๋ำเพื่อทอดพระเนตรสภาพของหมู่บ้านแม่ต๋ำ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าไม้สักอันกว้างใหญ่และสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง ของประเทศไทย แต่ชาวบ้านได้เข้าไปรับจ้างตัดไม้ขายและแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย จนหมดสภาพป่าไปเป็นอันมาก แม้กระนั้นชาวบ้านก็ยังยากจนเพราะมีที่ราบสำหรับเพาะปลูกน้อยและชาวบ้านก็ ไม่มีความรู้เรื่องการเพาะปลูกดีพอ
  • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ราชเลขานุการในพระองค์ ออกไปตรวจสภาพพื้นที่บ้านแม่ต๋ำอย่างละเอียด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2527 และให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพขึ้นเพื่อให้ราษฎรได้มีอาชีพ พอเลี้ยงตนเอง
  • งานศิลปาชีพประเภทแรกที่เริ่มขึ้นคืองานทอผ้าฝ้าย มีการจัดสร้างอาคารโรงฝึกทอผ้าขึ้นแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ.2527 ศิลปาชีพประเภทต่อมาคือเครื่องปั้นดินเผาซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ความร่วมมือมาช่วยชาวบ้านจัดสร้าง อาคารโรงฝึกแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2527 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาได้สนับสนุนจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสอน เพื่อให้ราษฎรประกอบอาชีพสุจริต ไม่บุกรุกแผ้วถางป่า
การติดต่อ และการเดินทาง