ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง

ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 14150 

เบอร์ติดต่อ :
0-2225-9420, 0-2225-9430 ต่อ 0, 223, 140
เวลาทำการ :
เปิดวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา เวลา 08:30 น. - 16.30 น.
รายละเอียดแหล่งเรียนรู้ฯ
  • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งด้านหัตถกรรมและด้านเกษตรกรรม เพื่อเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ราษฎรไทยเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ทุกภูมิภาค ที่จังหวัดอ่างทอง ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นกัน ในปีพ.ศ.2549 พื้นที่จังหวัดอ่างทอง เนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นช้างสารที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2549 โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้มีพระราชดำริความว่า “ให้จัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง อยู่ใกล้เคียงจังหวัดอ่างทอง นำมาจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้เป็นศูนย์กลางรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนไร้ที่อยู่อาศัย”
  • ด้วยทรงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ราษฎรไทยมีอาชีพหัตถกรรมเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวนา ชาวไร่ ผู้เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศแต่มีรายได้น้อย เพราะต้องเผชิญอุปสรรคในการเพาะปลูก เนื่องจากสภาพดิน ฟ้า อากาศที่ปรวนแปรอยู่เสมอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2519 และต่อมาในปี 2522 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งโรงฝึกศิลปาชีพแขนงต่าง ๆ ขึ้น
  • โดยได้พระราชทานกระแสรับสั่งให้สมุหราชองครักษ์ คือ พลเอกนฤพล  บุญทับ และรองเลขานุการในพระองค์ นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ พร้อมคณะและคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่าง ๆ จัดหาและดำเนินการ พื้นที่ทำฟาร์มตัวอย่างให้เกษตรกรได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม มีอาหาร รายได้ และเป็นจุดเรียนรู้ขึ้น ที่ตำบลโพธิ์สระ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ 36 ไร่ เมื่องานเสร็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2549 ทรงพอพระทัยมาก แต่มีพระราชดำริว่าพื้นที่เล็กไป อยากให้ดำเนินการในพื้นที่มากกว่านี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างของฟาร์มตัวอย่างในภาคกลาง
  • ดังนั้น จังหวัดอ่างทองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ร่วมกับสมุหราชองครักษ์ พลเอกนฤพล  บุญทับ รองราชเลขานุการในพระองค์ นายสหัส  บุญญาวิวัฒน์ และคณะร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี หน่วยงานในจังหวัดอ่างทอง ประชุมดำเนินการจัดหาพื้นที่ และดำเนินการตามพระราชประสงค์ได้คัดเลือกพื้นที่ราชพัสดุที่ หมู่ 3 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประมาณ 1,053 ไร่เศษ เป็นพื้นที่ดำเนินการตามพระราชประสงค์  แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์ศิลปาชีพและโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางจำนวน 720 ไร่และ สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยจังหวัดอ่างทอง อีก 315 ไร่
  • ทั้งนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้ดำเนินงานเพื่อที่จะตอบแทนลูกหลานของวีรชนบ้านบางระจัน ได้แก่ นายแท่น นายเมือง นายอิน และนายโชติ ซึ่งเป็นวีรชนจากอำเภอแสวงหา  ที่ได้พลีชีพรักษาบ้านเมือง ไว้ให้ลูกหลานชาวไทยในปัจจุบัน โดยได้ทำฟาร์มตัวอย่างให้เกิดผลผลิตและสร้างงานในลักษณะเกษตรอินทรีย์ในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ให้เป็นจุดเรียนรู้ เป็นแหล่งผลิตอาหาร (Food bank) ที่ปลอดภัยจากสารพิษในการเลี้ยงประชากร ฟาร์มตัวอย่างสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทำให้ชาวบ้านมีรายได้ โดยการดำเนินการต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือนร้อน
  • รวมถึงการฝึกอาชีพด้านหัตถกรรม อาทิ งานเครื่องปั้นดินเผา งานทอผ้า ทอผ้าไหมยกทอง งานแกะสลักไม้และงานปักผ้า ซึ่งกำลังจะสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย และยังทรงส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อให้ราษฎรมีจิตสำนึกในการรักษาต้นน้ำ ลำธาร โดยการฝึกอบรมให้ปลูกป่าและดูแลธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่ต้องทำลายตามโครงการป่ารักน้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายโครงการขึ้นทุกภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ว่างงานให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว ในขณะเดียวกันศิลปหัตถกรรมยังเป็นเอกลักษณ์สำคัญประจำชาติไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความประณีตสวยงามเคยรุ่งเรืองมาแต่ในโบราณให้กลับมาเรืองรองอีกครั้ง
การติดต่อ และการเดินทาง

การเดินทางจากจังหวัดอ่างทอง มุ่งหน้าไปอำเภอแสวงหา ใช้ทางหลวงหมายเลข ห่างจากตัวเมืองอ่างทองประมาณ 40 กิโลเมตร